Andrej Marochini

Projekt: Izgradnjom novih 135 km kanalizacije, uz istovremeno polaganje plinske instalacije na području Rijeke i susjednih općina, uz korištenje sredstava iz EU- fondova, podići će se standard opremljenosti komunalnom infrastrukturom. | Objavljeno:

Andrej Marochini, direktor KD Vodovod i kanalizacija, govori o početku realizacije 1,76 milijardi kuna vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, koji se veličinom nalazi odmah iza Pelješkog mosta.

Andrej Marochini

Pitanje:  Za građane koji nisu upoznati s velikim infrastrukturnim projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ - možete li nam pobliže reći o čemu se radi? Što će se točno izgraditi u okviru projekta? Kako je došlo do pokretanja ovog projekta? Kako biste ovaj projekt  - po složenosti i visini ulaganja - rangirali u nacionalnim okvirima?   

Andrej Marochini: Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ jedan je od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske. Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike Hrvatske koji je svojom veličinom odmah iza Pelješkog mosta.

Podatak koliko će toga biti izgrađeno u samo 66 mjeseci dovoljno govori o veličini projekta, ali i njegovoj složenosti i pravom izazovu u realizaciji. Projektom je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje, koji čine područje aglomeracije Rijeka. Dio transportnog kanalizacijskog kolektora bit će izveden u dužini od oko 800 metara na dijelu Općine Matulji.

Novi pročišćivač otpadnih voda na Delti imat će drugi stupanj pročišćavanja, s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.

Pripreme za ovaj projekt započele su još 2010. godine, a sve kako bi na vrijeme mogli svojim aktivnostima pripomoći u ispunjenju preuzetih obveza i rokova iz pristupnog Ugovora Republike Hrvatske s Europskom unijom iz Poglavlja 27. – OKOLIŠ, ali i iskoristiti novootvorene mogućnosti u financiranju projekata putem bespovratnih sredstava Europske unije, s ciljem podizanja životnog i komunalnog standarda naših korisnika.

 Priprema je zahtijevala složan timski rad u kojem su sudjelovali brojni stručnjaci raznih profila KD Vodovod i kanalizacija Rijeka i Grada Rijeke, uz mnoge konzultante, projektante i savjetnike.  Sve je u konačnici rezultiralo i obilnom studijsko projektnom dokumentacijom, koju čine Studija izvodivosti i aplikacija za prijavu projekta, Studija utjecaja na okoliš sustava odvodnje, Idejna rješenja, Idejni i glavni projekti rekonstrukcije sustava prikupljanja odvodnje otpadnih voda na području grada Rijeke, Idejni i glavni projekti proširenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka te Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja aglomeracije Rijeka. Sveukupno je riječ o gotovo 120 potprojekata, u čijem su dobivanju potrebnih dozvola za gradnju veliku ulogu imali i naši sugrađani i javno pravna tijela koja su prepoznala važnost planiranih zahvata te svojim pozitivnim stavom pripomogli uspješnom rješavanju imovinsko pravnih odnosa. A ovaj je postupak bio zahtjevan i obilan, jer bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose za 3.770 čestica, napraviti preko 200 izvlaštenja, sklopiti gotovo 700 ugovora o služnosti i 42 ugovora o kupoprodaji

Pitanje:  Otkuda će se projekt financirati? Kad očekujete dovršenje projekta?

Andrej Marochini: Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ procijenjen je na ukupno 1.761.563.462,00 kuna. Od toga se planira sufinancirati novčanim sredstvima Europske unije u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova. Konačan iznos sufinanciranja utvrdit će se nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka realizacije.

Preostali dio u iznosu od 505 milijuna kn, odnosno 28,67%, će se financirati nacionalnim sredstvima. Njih će osigurati Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode. Svaki od ova dva subjekta izdvojit će preko 185 milijuna kn, dok će preostalih gotovo 135 milijuna kn osigurati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita. Ovaj kredit će se otplaćivati iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt.

 Završetak svih projektom planiranih i predviđenih radova ovisan je o njegovom početku, odnosno sve predviđeno bi trebalo biti izgrađeno u 66 mjeseca od početka prvih radova. A početak radova je ovisan o tijeku provedbe javnog nadmetanja i ugovaranja potrebnih radova i usluga. Kako su javna nadmetanja već u tijeku te ukoliko ne bude poteškoća tj. žalbi iliprigovora na odabir, nadamo se kako bi već u drugoj polovici 2019. godine mogli započeti prvi radovi. Time bi se do 2025. godini projekt dovršio.

Pitanje: Kakve dobrobiti i koristi očekujte po dovršenom projektu, u smislu onih kojima će se građani sami moći osvjedočiti kao npr.  čišće more, zaštita izvorišta i vodnih ekosustava, veći broj kućanstava povezanih na kanalizaciju i dr.?  Što će dovršenje ovog projekta značiti za Rijeku i okolicu?

Andrej Marochini: Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ dostići ćemo europski standard u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode, smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda, zaštitu vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Ulaganje je to u zaštitu i očuvanje okoliša i za buduće generacije. Kroz povećanje životnog i komunalnog standarda ovo će osjetiti svi stanovnici na području aglomeracije Rijeka.

Nekoliko je efekata koji će se ovim projektom postići.

Kao prvo, govorimo o povećanju priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Povećanje priključenosti  ostvarit će se ne samo dogradnjom javne kanalizacije, već i nabavkom velikog broja malih lokalnih internih crpnih stanica kako bi se osiguralo priključenje dijela objekata koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora, kako novoizgrađenih tako i postojećih, a što je neizbježno pri izrazito brdovitom području na kojem je smještena Urbana aglomeracija Rijeka. Do 2025. godine priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju dostigla bi oko 92%. U dugoročnom razdoblju predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje, kojim bi se omogućila priključenost za oko 98% stanovništva.

Nizom predviđenih rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje on će se optimizirati i njegovo sadašnje funkcioniranje će se poboljšati. Tako će se u konačnici spriječiti negativni utjecaji kišnih preljeva na more duž grada Rijeke, riješiti problem prodora mora u kanalizacijski sustav, taloženja u glavnim obalnim mješovitim kolektorima paralelnih s obalom i s izrazito malim padom, zbog čega se smanjuje njihova prohodnost i sl.

Naši korisnici vodne usluge dobit će kvalitetiniju uslugu javne vodoopskrbe. Uz to će se smanjiti gubici u vodoopskrbnom sustavu, nakon što se istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamjene i dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Pri tom ističem kako su već i sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.