Lokalci amandmanima traže većinu od poreza na dohodak

Objavljeno: | Tagovi:

Lokalci amandmanima traže većinu od poreza na dohodak

Nedostajuća sredstva potrebna za fond izravnanja našim amandmanom nadoknadila bi se iz poreza na dohodak koji je sada isključivo prihod države, ističu u čelništvu Udruge gradova. Novinar Novog lista Damir Cupać izvještava o inicijativi hrvatskih gradonačelnika za spas standarda u školama, socijalnim i zdravstvenim ustanovama.

Sabor je prihvatio niz izmjena poreznih zakona koje će rezultirati smanjenjem prihoda lokalne i regionalne samouprave za preko dvije milijarde kuna. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel najavio je da će Udruga gradova probati ispraviti nepravdu koja je učinjena amandmanima na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obersnel i čelništvo Udruge gradova apelira na sve saborske zastupnike, bez obzira na stranačku pripadnost, a prije svega na one koji su čelnici lokalnih samouprava da podrže tri amandmana kojim bi se nadomjestila oduzeta porezna sredstva.

Fond izravnanja

– Amandmani Udruge gradova prije svega potvrđuju da svi gradonačelnici, a ne samo ja, misle jednako o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave koje će bitno smanjiti prihode gradova, općina i županija, a na štetu njihovih građana. Predloženi amandmani su na tragu izjava potpredsjednika Vlade Branka Grčića kako treba solidarno sudjelovati u poreznoj reformi kojom se omogućava povećanje plaća velikom broju zaposlenih. Naime, činjenica je da sada država ubire 85 posto svih poreznih prihoda, a lokalnoj i regionalnoj samoupravi pripada samo 15 posto ukupnih poreznih prihoda. Znači, ako želimo solidarno sudjelovati u poreznoj reformi, onda se i država mora odreći dijela poreznih prihoda. Logično bi bilo da se država odrekne većeg dijela prihoda nego lokalna i regionalna samouprave jer više i dobiva, ali ako ne ide tako, onda bi to odricanje trebalo biti barem u jednakim omjerima, pojašnjava riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. On dodaje da je ukratko suština amandmana da većina prihoda od poreza na dohodak pripadne gradovima, općinama i županijama, da se ne umanjuju sredstva namijenjena za decentralizirane funkcije kako se ne bi smanjio standard u školama, socijalnim i zdravstvenim ustanovama i vatrogasnim jedinicama.

– Nedostajuća sredstva potrebna za fond izravnanja upravo za decentralizirane funkcije našim amandmanom nadoknadila bi se iz poreza na dohodak koji je nekada bio djelomično prihod lokalne samouprave, a sada je isključivo prihod države. Dakle, zalažemo se upravo za stav potpredsjednika Grčića, a to je solidarna i poštena raspodjela poreznih prihoda, zaključio je Obersnel. 

Gradovima odluka o stopi poreza na vikendice

U amandmanima se pojašnjava da jedinice lokalne samouprave svojom odlukom do sada utvrđuju stopu poreza na potrošnju pića u ugostiteljskim objektima u rasponu od nula do najviše tri posto, a traži se povećanje raspona za utvrđivanje poreza na potrošnju od nula do pet posto. Trenutno jedinice lokalne samouprave odlukom utvrđuju visinu poreza na kuće za odmor u rasponu od pet do 15 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a traži se da se gradovima i općinama prepusti slobodno utvrđivanje visine stope poreza na kuće za odmor.

Općini ili gradu 70%

Najdetaljniji je treći amandman i svakako krucijalan kada je riječ o nadomještanju nedostajućih sredstava.

– Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na način da udio općine ili grada iznosi 70 posto, udio županije 18 posto, udio za decentralizirane funkcije 12 posto. Općina, grad, županija i Grad Zagreb koji prema posebnim zakonima financiraju decentralizirane funkcije imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak i to za osnovno školstvo 3,1 posto, srednje školstvo 2,2 posto, centre za socijalnu skrb 0,5 posto, domove za starije i nemoćne 1,7 posto, zdravstvo 3,2 posto, javne vatrogasne postrojbe 1,3 posto... Prihod od poreza na dobit prihod je državnog proračuna, a koristi se za financiranje pozicije za pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije, za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka i projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači, navedeno je u trećem amandmanu. U obrazloženju, predsjednik Udruge gradova Željko Turk pojašnjava da se raspodjela poreza na dohodak treba urediti na način da se osnovni udio grada, odnosno općine poveća na teret dosadašnjeg udjela u fondu izravnavanja kako bi se nadomjestili smanjeni prihodi zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Tekst: Novi list Preneseno s: www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Lokalci-amandmanima-traze-vecinu-od-poreza-na-dohodak